Financiële belangenverstrengeling

Home / Preventie / Financiële belangenverstrengeling

Ook politiek bestuurders moeten ervoor waken dat persoonlijke financiële belangen de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden. Openheid en controleerbaarheid zijn hier belangrijke begrippen. Het aanleggen van een register waar financiële belangen gemeld kunnen worden, bijvoorbeeld bij de Griffie of bij de HRM-afdeling, is een stap in de goede richting.

Het begrip financieel belang moet ruim worden opgevat. Een deelneming in een onderneming valt daar uiteraard onder maar ook het bezit van aandelen, onroerend goed of vorderingsrechten vallen ook onder de term financieel belang. Ook schulden, zoals een hypotheek, kunnen relevant zijn.

Bij bezit of aankoop onroerend goed is extra waakzaamheid geboden. De ervaring leert dat menig integriteitsincident zich voordoet rondom ruimtelijke ordening en grond- en bouwzaken.