Instrumenten

Home / Instrumenten

Algemene informatie

Integriteitbeleid is verweven met alle reguliere processen en procedures (o.a. beleid, uitvoering, bedrijfsvoering) van een ambtelijke organisatie en maakt deel uit van de reguliere planning- en control cyclus.

Een groot aantal integriteitsmaatregelen (of instrumenten) zoals een meldregeling voor misstanden, de gedragscode, het afleggen van de eed of belofte, zijn al door organisaties ingesteld. In de politiek-bestuurlijke omgeving is dat ook het geval. Buiten de reguliere instrumenten zijn er in Limburg ook specifieke instrumenten ontwikkeld, die ten behoeve van een mogelijk incidentele omstandigheid kunnen worden ingezet.

 • Handreiking Risicoanalyse Openbaar Bestuur

  De Provinciale werkgroep heeft een handreiking ontwikkeld ter ondersteuning van de gezamenlijke Limburgse aanpak van de integriteitsbevordering in het openbaar bestuur.

  De handreiking Risicoanalyse Integriteit Openbaar Bestuur is ontwikkeld om eventuele integriteitsrisico’s voor kandidaat-bestuurders voorafgaand aan de benoeming zichtbaar en beheersbaar te maken. Op deze wijze wordt in preventieve zin bijgedragen aan het op integriteitgebied onbelemmerd kunnen functioneren van een bestuurder.

  De risicoanalyse is te zien als een handreiking aan de kandidaat bestuurder , een aanbod om te komen tot het instellen van preventiemaatregelen en risicobeheersing. In relatie met een Verklaring omtrent Gedrag draagt dit instrument bij aan een goede start als bestuurder.

  Download handreiking risicoanalyse openbaar bestuur 2014
 • Onderzoeksprotocol mogelijke integriteitsschending

  Een melding van een mogelijke integriteitsschending in de politiek-bestuurlijke omgeving kan ongewenst gevolgen hebben voor de politieke of ambtelijke carrière. Een vooraf opgesteld onderzoeksprotocol, met procesbeschrijving en een transparante verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden draagt er toe bij dat er recht gedaan wordt aan alle betrokkenen.
  Vanuit de werkgroep is een protocol voor de politieke omgeving ontwikkeld dat toepasbaar is in het openbaar bestuur.

 • Melden van misstanden

  Wanneer een persoon die werkt of heeft gewerkt bij de werkgever het vermoeden heeft dat handelingen van een ambtenaar de integriteit aantast, kan hier melding van gemaakt worden. Organisaties zijn verplicht om een procedure te installeren waardoor een vermoeden gemeld kan worden. Deze meldregeling maakt het voor organisaties mogelijk om misstanden aan te pakken. Deze mogelijkheid wordt ook wel de “Klokkenluidersregeling” genoemd. Een misleidende naam want de regeling heeft als doel een rechtvaardigde aanpak te garanderen en “klokkenluiden” te voorkomen.

  Meer informatie op Huisvoorklokkenluiders.nl