Samenwerking

Home / Samenwerking

Algemene informatie

De zorg op het gebied van integriteitsbevordering in de provincies ligt in handen van de Commissaris van de Koning. De burgemeesters en de voorzitters van het Waterschap hebben eenzelfde wettelijke taak ten opzichte van hun organisaties. De wetgever beoogde met het wettelijk verankeren van de zorgplicht voor integriteit de kwetsbaarheden rondom de positie van deze bestuurders op dit gebied weg te nemen en hen te ondersteunen bij het onbelemmerd handhaven van de bestuurlijke integriteit in de eigen organisatie.

Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben de burgemeesters, de voorzitters en de Commissaris van de Koning in 2012 besloten om, op vrijwillige basis, verregaand te gaan samenwerken op het gebied van integriteit. Doordat het initiatief hiertoe genomen werd door de bestuurders gezamenlijk, vanuit de verantwoordelijkheid die met de zorgplicht samenhangt, is het aan de stakeholders duidelijk dat er in Limburg grote waarde wordt gehecht aan zuiver bestuur. De deelnemers delen de opvatting dat het thema integriteit permanent aandacht verdient.

Samenwerkingsstructuur Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg

Om de samenwerking te kunnen verankeren in de aangesloten organisaties is er gezocht naar een vorm, waarbinnen het ontwikkelen van het gezamenlijke integriteitsbeleid zou kunnen plaatsvinden. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van de Limburgse integriteitsstructuur. De structuur bestaat uit een stuurgroep, een werkgroep en een bestuurlijke vertrouwenspersoon integriteit.

De structuur kenmerkt zich door de begrippen vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en het ontbreken van hiërarchische verhoudingen.

 • Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg

  De in 2013 in het leven geroepen Stuurgroep Integriteit Limburg is in 2022 omgevormd tot de Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg met een verbrede taakstelling. De stuurgroep geeft leiding aan de Limburgse bestuurlijke samenwerking op het gebied van de kwaliteit van het openbaar bestuur. De stuurgroep bestaat uit de Commissaris van de Koning (Gouverneur), tevens de voorzitter van de stuurgroep, de voorzitter van het Waterschap Limburg en burgemeesters.

  De stuurgroep heeft als taak
  • Bevorderen bestuurlijke samenwerking gericht op kwaliteit openbaar bestuur, o.a. voor de thema’s bestuurscultuur, integriteit en ondermijning
  • Ontwikkelen lange termijn visie
  • Voortdurend aandacht vestigen op integriteitsrisico’s in het openbaar bestuur
  • Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen
  • Draagvlak creëren in de eigen organisaties
  • Bewaken kwaliteitscriteria producten
  • Sparringpartner en klankbord voor bestuurders
  • Landelijke ontwikkelingen volgen en vertalen naar de Limburgse context
  • Ondersteuning bij implementatie van aanbevelingen van de Commissie Bestuurscultuur
  • Aandacht voor vraagstukken rondom ‘’werkbaar bestuur’’, diversiteit en veiligheid van bestuurders

  Leden van de stuurgroep
  • Commissaris van de Koning E.G.M. Roemer, Provincie Limburg; voorzitter stuurgroep
  • Burgemeester M.D. de Boer- Beerta, gemeente Roerdalen
  • Dijkgraaf P.F.C.W. van der Broeck, voorzitter Waterschap Limburg
  • Burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz, gemeente Meerssen
  • Burgemeester J.W.M.M.J. Hessels, gemeente Echt-Susteren
  • Burgemeester L. Kompier, gemeente Venray
  • Burgemeester R.F.I. Palmen, gemeente Horst aan de Maas
  • Burgemeester J.M. Penn- te Strake, gemeente Maastricht
  • Burgemeester W.J. Schneider, gemeente Simpelveld
  • Burgemeester A.S. Scholten, gemeente Venlo
  • Burgemeester J.M.T. Teunissen, gemeente Gennep

  Meer over de Stuurgroep Kwaliteit Openbaar Bestuur Limburg
 • Werkgroep

  De samenwerkingsstructuur in Limburg kende ook een werkgroep, ondersteunend aan de taak van de Stuurgroep. Vanwege de omvorming naar de Stuurgroep Kwaliteit Openbaar bestuur Limburg, is de werkgroep in de oorspronkelijke vorm opgeheven en zal in de loop van 2023 in aangepaste vorm een doorstart maken.

  Meer informatie volgt zodra mogelijk.

  Meer over de Werkgroep
 • Bestuurlijke Vertrouwenspersoon Integriteit

  Aan de structuur van het Limburgse samenwerkingsverband is ook een bestuurlijke vertrouwenspersoon integriteit toegevoegd, om de functionaliteit van vertrouwenspersoon ook beschikbaar te kunnen stellen aan politiek bestuurders. Deze vertrouwenspersoon is beschikbaar voor bestuurders, te weten de burgemeesters en de wethouders, de Gouverneur en de gedeputeerden, de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur van het waterschap, voor advies en informatie op het gebied van integriteit.

  De vertrouwenspersoon kan als klankbord bevraagd worden door bestuurders die tijdens de uitoefening van hun functie met vragen en dilemma’s op het gebied van integriteit geconfronteerd worden. De functie heeft geen wettelijke basis maar is ingesteld vanuit de behoefte van bestuurders om dilemma’s vertrouwelijk te kunnen bespreken. De vertrouwenspersoon heeft een hierdoor een coachende en ondersteunende rol. Deze vertrouwensfunctie wordt uitgevoerd door een ervaren bestuurder, die een geheel onafhankelijke positie bekleedt en onder de geheimhoudingsplicht valt.

 • Ien Dales Award

  Sinds 2012 werken de provincie, de gemeenten en de waterschappen in Limburg gezamenlijk aan integriteitsbevordering van het openbaar bestuur. Door het inrichten van een integriteitsstructuur, met een brede actieve deelname van de participanten, is de samenwerking verankerd. Deze vorm van samenwerking is uniek in Nederland. Het heeft er voor gezorgd dat er in Limburg zich rond het thema integriteit een gemeenschappelijk kader aan het ontwikkelen is. Integriteit is daarbij bespreekbaar en herkenbaar, zowel binnen de ambtelijke- als in de politiek bestuurlijke omgeving. Dit gegeven was voor het Centrum voor Arbeidsverhoudingen voor Overheidspersoneel (CAOP), als beheerder van de Stichting Ien Dales Leerstoel, om de Ien Dales Integriteits Award 2016 toe te kennen aan de Werkgroep Integriteit Limburg.