Samenwerking

Home / Samenwerking

Algemene informatie

De zorg op het gebied van integriteitsbevordering in de provincies ligt in handen van de Commissaris van de Koning. De burgemeesters en de voorzitters van het Waterschap hebben eenzelfde wettelijke taak ten opzichte van hun organisaties. De wetgever beoogde met het wettelijk verankeren van de zorgplicht voor integriteit de kwetsbaarheden rondom de positie van deze bestuurders op dit gebied weg te nemen en hen te ondersteunen bij het onbelemmerd handhaven van de bestuurlijke integriteit in de eigen organisatie.

Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben de burgemeesters, de voorzitters en de Commissaris van de Koning in 2012 besloten om, op vrijwillige basis, verregaand te gaan samenwerken op het gebied van integriteit. Doordat het initiatief hiertoe genomen werd door de bestuurders gezamenlijk, vanuit de verantwoordelijkheid die met de zorgplicht samenhangt, is het aan de stakeholders duidelijk dat er in Limburg grote waarde wordt gehecht aan zuiver bestuur. De deelnemers delen de opvatting dat het thema integriteit permanent aandacht verdient.

Limburgse integriteitsstructuur

Om de samenwerking te kunnen verankeren in de aangesloten organisaties is er gezocht naar een vorm, waarbinnen het ontwikkelen van het gezamenlijke integriteitsbeleid zou kunnen plaatsvinden. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van de Limburgse integriteitsstructuur. De structuur bestaat uit een stuurgroep, een werkgroep en een bestuurlijke vertrouwenspersoon integriteit.

De structuur kenmerkt zich door de begrippen vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en het ontbreken van hiërarchische verhoudingen.

 • Stuurgroep Integriteit Limburg

  De stuurgroep geeft leiding aan de bevordering van het Limburgse integriteitbeleid en bestaat uit burgemeesters, de voorzitter van een waterschap en de Commissaris van de Koning (Gouverneur), die de voorzitter van de stuurgroep is.

  De stuurgroep heeft als taak:
  - Bevorderen bestuurlijke samenwerking bij integriteitbeleid
  - Ontwikkelen lange termijn visie
  - Voortdurend aandacht vestigen op integriteitsrisico’s in het openbaar bestuur
  - Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen
  - Draagvlak creëren in de eigen organisaties
  - Bewaken kwaliteitscriteria producten
  - Sparringpartner en klankboord voor bestuurders

  De Leden van de stuurgroep zijn:
  - Commissaris van de Koning J.W. Remkes, Provincie Limburg; voorzitter
  - Burgemeester P. Dassen – Housen, gemeente Kerkrade
  - Burgemeester M. Clermonts – Aretz, gemeente Meerssen
  - Burgemeester A. S. Scholten, gemeente Venlo
  - P.F.C.W. van der Broeck, Voorzitter Waterschap Limburg
  - Burgemeester M.D. de Boer – Beerta, gemeente Roerdalen
  - Burgemeester L.M.C. Winants, gemeente Venray.

  Meer over de stuurgroep Integriteit Limburg
 • Werkgroep Integriteit

  De werkgroep Integriteit Limburg is een onderdeel van de samenwerkingsstructuur in Limburg waarbij de gemeenten, het waterschap en de Provincie in de provincie Limburg samenwerken op het gebied van integriteitsbevordering.

  De werkgroep ondersteunt de taak van de Stuurgroep.
  De werkgroep heeft daarnaast de doelstelling om bestuurders en organisaties op het gebied van integriteit te ondersteunen, hetzij met expertise, hetzij met de ontwikkeling en toepassing van concrete instrumenten op het gebied van integriteit. Gezamenlijk maken wij werk van integriteit.

  De werkgroep is breed samengesteld waarbij rekening gehouden is met regionale vertegenwoordiging, continuïteit en de wens om integriteit van meerde invalshoeken en disciplines te kunnen benaderen. Diverse disciplines, zoals juridisch, management, HRM en staf zijn dan ook in de werkgroep vertegenwoordigd.

  De taken van de werkgroep zijn:
  - Ondersteuning bestuurders en organisaties op het gebied van integriteitbeleid
  - Verhogen integriteitvolwassenheid openbaar bestuur in Limburg
  - Opbouwen en beschikbaar stellen expertise
  - Aandacht voor integriteit levend houden

  De leden van de ambtelijke werkgroep integriteit zijn:
  - Angela van de Schraaff, P en O gemeente Landgraaf
  - Desirée Feijen, kabinetchef gemeente Venlo
  - Han Geraedts, algemeen directeur gemeente Leudal
  - Evert Voorn, gemeentesecretaris gemeente Venray
  - Didier Franssen, griffier gemeente Kerkrade
  - Suzanne Gillissen, beleidsmedewerker integriteit Provincie Limburg
  - Rick Duiveman, beleidsadviseur integriteit Provincie Limburg..

  Vragen die betrekking hebben op de activiteiten van de werkgroep kunnen gesteld worden aan de hiervoor genoemde leden of per e-mail info@integriteitlimburg.nl of aan de coördinator van de ambtelijke werkgroep Integriteit, Rick Duiveman. Zijn e-mailadres: hd.duiveman@prvlimburg.nl

  Meer over de werkgroep Integriteit
 • Bestuurlijke Vertrouwenspersoon Integriteit

  Aan de structuur van het Limburgse samenwerkingsverband is ook een bestuurlijke vertrouwenspersoon integriteit toegevoegd, om de functionaliteit van vertrouwenspersoon ook beschikbaar te kunnen stellen aan politiek bestuurders. Deze vertrouwenspersoon is beschikbaar voor bestuurders, te weten de burgemeesters en de wethouders, de Gouverneur en de gedeputeerden, de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur van het waterschap, voor advies en informatie op het gebied van integriteit.

  De vertrouwenspersoon kan als klankboord bevraagd worden door bestuurders die tijdens de uitoefening van hun functie met vragen en dilemma’s op het gebied van integriteit geconfronteerd worden. De functie heeft geen wettelijke basis maar is ingesteld vanuit de behoefte van bestuurders om dilemma’s vertrouwelijk te kunnen bespreken. De vertrouwenspersoon heeft een hierdoor een coachende en ondersteunende rol. Deze vertrouwensfunctie wordt uitgevoerd door een ervaren bestuurder, die een geheel onafhankelijke positie bekleedt en onder de geheimhoudingsplicht valt.

 • Ien Dales Award

  Sinds 2012 werken de provincie, de gemeenten en de waterschappen in Limburg gezamenlijk aan integriteitsbevordering van het openbaar bestuur. Door het inrichten van een integriteitsstructuur, met een brede actieve deelname van de participanten, is de samenwerking verankerd. Deze vorm van samenwerking is uniek in Nederland. Het heeft er voor gezorgd dat er in Limburg zich rond het thema integriteit een gemeenschappelijk kader aan het ontwikkelen is. Integriteit is daarbij bespreekbaar en herkenbaar, zowel binnen de ambtelijke- als in de politiek bestuurlijke omgeving. Dit gegeven was voor het Centrum voor Arbeidsverhoudingen voor Overheidspersoneel (CAOP), als beheerder van de Stichting Ien Dales Leerstoel, om de Ien Dales Integriteits Award 2016 toe te kennen aan de Werkgroep Integriteit Limburg.